GuV - Wat ass d Gewënn-a-Verlustrechnung. Debitor

Si déngt der Bestëmmung vum business Kontrakt

D Gewënn - a Verlustrechnung (GuV) ass Hauptbestandteil vum Jahresabschlusses fir KaufleuteMaach deng Gewënn - a Verlustrechnung (GuV) bequem mat der Buchhaltungssoftware Debitor an bekomm deng Buchhaltung an de Gräift. Nieft der Navigatioun, bilt d GuV de Hauptbestandteil vun engem Jahresabschlusses. Si ass domat ongeféier der 'grouss Brudder' vun der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR). D Gewënn - a Verlustrechnung ass en Deel vun der Navigatioun an domat Bestanddeel vun der duebeler Buchführung. Betriebswirtschaftlich gesinn ass d GuV-Kont e Unterkonto vum Mëssbraucht Eigenkapital, dat sech op der Passivseite der Navigatioun gëtt. Aus Grënn vun der Übersichtlichkeit ginn Opwand an Ertrag vun der Erfolgskonten net direkt op de Kont Eigenkapital gebucht, mä fir d éischt an der GuV"gesammelt"- dohier och d Bezeechnung vum GuV-Mëssbraucht als Sammel - oder Hilfskonto. Übersteigen d 'Erträge d' Aufwendungen, erwirtschaftet d Entreprise e Gewënn. Übersteigen dogéint d 'Aufwendungen d' Erträge, verzeechent d Entreprise e Verloscht. D Gewënn - a Verlustrechnung opgestallt all Aufwendungen an Erträge vun engem gewësse Erauskommen géintiwwer - meeschtens e Geschäftsjoer. Well et sech ëm e Kont vun der Passivseite der Navigatioun handelt, ginn Erträge am gebucht Hunn an Aufwendungen am Soll. Verloscht ermëttelt an op de Kont Eigenkapital iwwerdroen.

D Gewënn - a Verlustrechnung kann entweder an Kontenform oder an Staffelform opgebaut ginn.

D Kontenform ënnerscheet tëscht Sollseite (Aufwendungen) an Habenseite (Erträge).

Ergëtt sech e Saldo op der Sollseite, huet d Entreprise e Gewënn erwirtschaftet. Weist sech d Resultat op der Habenseite, gouf e Verloscht eingefahren. Bei enger Opdeelung vun der GuV no Staffelform ginn all d Positiounen ënnereneen. Zum Resultat (Gewënn oder Verloscht) kënnt een duerch eng Fortrechnung a verschidde Schrëtt. D Opdeelung vun de Gewënn - a Verlustrechnung geschitt regelhaft nom Bruttoprinzip.

D Bruttoprinzip mengt, datt et net e Bruttobetrag am umsatzsteuerlichen Sënn.

Den Jahresende gëtt aus der GuV de Gewënn bzw

Eng GuV, déi no dem Bruttoprinzip gemaach gëtt, listet all Einzelpositionen an der Gewënn - a Verlustrechnung op. Eng géigesäiteg Verrechnung vun Erträgen an Aufwendungen am Vorhinein (Nettoprinzip) ass nëmmen an speziellen Fäll zoulässeg. D Gewënn - a Verlustrechnung kann souwuel nom Gesamtkostenverfahren (GKV) wéi och nom Umsatzkostenverfahren (UKV) opgestallt ginn. D 'Gesamtkostenverfahren stellt all d' Käschten den entspriechenden Erlösen géintiwwer. Bestandsminderungen ginn dobäi als groussen Opwand an Bestandserhöhungen als Ertrag verbucht. D 'GKV postcode d' Käschten ausserdeem no Kostenarten (Materialkosten, Personalkosten etc.). Beim Umsatzkostenverfahren ginn (am Géigesaz zum GKV) nëmmen sou Käschten opgeholl, déi fir tatsächlech verkaaft Produkter Leeschtungen angefallen sinn. D UKV postcode Käschten no Funktionsbereichen (Verdriwwen, Produktioun etc.). Déi wichtegst Vorschriften fir d Gewënn - a Verlustrechnung fannen sech am Handelsgesetzbuch (HGB). D GuV stellt no HGB Pflichtbestandteil vum Jahresabschlusses vun Kaufleuten duer (§ III HGB). D 'Liturgeschen fir d' Opdeelung vun de Gewënn - a Verlustrechnung, an zu den eenzelne Positiounen an der GuV ginn och am HGB just, z. außerplanmäßige Abschreibungen, Bestandsveränderungen, ausseruerdentlech Aufwendungen u. Grondsätzlech kann als Darstellungsform der GuV d 'Kontenform oder Staffelform souwéi d' Gesamtkostenverfahren oder Umsatzkostenverfahren gebraucht ginn. Ze beuechten ass, datt d 'kéier dënne Form vun der Duerstellung am Sënn vun der Vergleichbarkeit och fir d' Folgejahre bäibehalen ginn muss.